Pro lepší zážitek prosím změňte svůj prohlížeč na CHROME, FIREFOX, OPERA nebo Internet Explorer.

Podmínky užívání

Smluvní podmínky pro užívání služeb serveru AKROMOBIL.CZ/KEMPING

 I.    VŠEOBECNÍ USTANOVENI

 1. Společnost Akromobil s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 242905, IČ 04140168, adresa sídla Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru akromobil.cz/kemping dostupného na internetové adrese (URL) https://akromobil.cz/kemping (dále jen „Internetové stránky“).
 2. Tyto Smluvní podmínky pro užívání služeb na Internetových stránkách (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti uživatelů a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním Internetových stránek.
 3. Provozovatel poskytuje na Internetových stránkách zejména následující tematicky laděné služby (dále jen „Služby“):
  • zpřístupnění obsahu příspěvků provozovatele
  • provozování portálu pro samoobslužné vkládaní, správu a zveřejňování míst pro karavanové stání, resp. tipy na výlety
  • provozování portálu pro vkládání příspěvků uživatelů, např. blogů.
 4. Uživatelem je každá osoba s přístupem k síti internet, která navštíví Internetové stránky a pokračuje v užívání Služby (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatele“). Užíváním služby se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na internetových stránkách Služby.
 5. Některé Služby jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Provozovatele prostřednictvím registrace na Internetových stránkách (dále jen „Registrovaný uživatel“ nebo „Registrovaní uživatelé“). Registraci upravují Podmínky registrace uživatelů internetových stránek společnosti Akromobil s.r.o. (dále jen „Podmínky registrace“).
 6. Vkládat příspěvky do databáze Služby je oprávněný Registrovaný uživatel, fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající prostřednictvím zodpovědné osoby. Oprávněná osoba objednávající jakoukoliv službu na internetových stránkách Služby je dále označována jako „Zadavatel“.
 7. Zveřejněním příspěvku se rozumí zobrazení karavanového stání nebo místa, včetně fotografií, technických, cenových a jeho doplňkových informací a zobrazení poskytnutých údajů Zadavatele.

II.    PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

 1. Osoby, uživatele užívající Internetové stránky a Služby, jsou povinny dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách. Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz Uživatel potvrzuje, že s těmito Podmínkami souhlasí. V případě, že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a Služby užívat.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
  • funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě
  • jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo Služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá
  • obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný
  • to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje Uživatelům 95% dostupnost Služeb s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.
 4. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služby žádné záruky, a že je proto užívání Služby spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či dalších nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služby. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která by mohla uživateli vzniknout v souvislosti s používáním Služby.
 5. Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli Služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.
 6. Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.
 7. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.
 8. Internetové stránky mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky jakékoli Internetové stránky stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Jakékoli komerční užití je zakázáno.
 9. Provozovatel, který je v postavení zprostředkovatele, nenese žádnou zodpovědnost za zveřejnění nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů Zadavatelem. Provozovatel nemá žádnou možnost ověřovat zveřejněné údaje a nepřebírá žádné závazky ani záruky za obsah zveřejněný Zadavatelem. Provozovatel neručí za kvalitu a legálnost zveřejněných míst a tipů ani za to, že Zadavatel je jejich skutečným vlastníkem.
 10. Užívání Služby uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Provozovatelem uživatelům zdarma. Výjimku tvoří doplňkové služby související zejména s objednáním funkcí navíc, které jsou zpoplatněny.
 11. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s Užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právním řádem České republiky či jiných států vztahujících se na uživatele, těmito Podmínkami, oprávněnými zájmy Provozovatele, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.
 12. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
 13. Uživatel zejména nesmí:
  • užívat Služby v rozporu s těmito Podmínkami
  • užívat jakékoli části Služby způsobem způsobilým poškodit Provozovatele
  • získávat přihlašovací jména a hesla jiných uživatelů a uživatelů Služby
  • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak upravovat jakoukoli část Služby, nebo se pokusit narušit stabilitu chodu nebo databázi Služby
  • užívat Služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv, spamů, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu.
 14. Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti Služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám či odepření poskytnutí Služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě.

III.   PODMÍNKY PRO VKLÁDÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 1. Zadavatel prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, zejména s ohledem na svůj věk, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům a jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami. Zadavatel dále prohlašuje, že se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito smluvními podmínkami užívání, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 2. Zveřejnění se vykonává na základě založení příspěvku místa, resp. tipu registrovaného uživatele do databáze Služby. Založení se provádí webovým formulářem, ve kterém je Zadavatel povinen vyplnit všechny údaje zvýrazněné hvězdičkou. Příspěvek bude zveřejněn okamžitě od jeho uložení. Počet vložených příspěvků není limitován.
 3. Zadavatelem vložený příspěvek je na Internetových stránkách zobrazován neomezenou dobu.
 4. Doplňující funkce příspěvku může registrovaný uživatel rozšířit dokoupením některého z doplňkových balíčků Poskytovatele. Jednotlivé možnosti balíčků stanoví Poskytovatel, přičemž cena vychází z platného ceníku v době jejich nákupu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých funkcí balíčků, přičemž změna se nedotýká balíčků již zakoupených, tj. všechny možnosti zůstávají v takovém stavu, v jakém byly době jejich zakoupení.
 5. Provozovatel se zavazuje poskytnout objednané služby po celou objednanou dobu.
 6. Zadavatel je oprávněn zadávat pouze aktuální příspěvky. V případě zrušení místa, resp. jeho neaktuálnosti se zavazuje neplatný příspěvek co nejdříve stáhnout.
 7. Zadavatel bere na vědomí, že jeho údaje zveřejňované na Službě jsou přístupné všem uživatelům sítě internet.
 8. Zadavatel prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v registraci, včetně identifikace fakturačního subjektu jsou pravdivé, aktuální a úplné. Tímto se zejména rozumí uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu při objednání doplňkových služeb.
 9. Zadavatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Dále se zavazuje co nejrychleji aktualizovat své nabídky, pokud dojde ke změně uvedených údajů. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný Zadavatel. Příspěvky musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce.
 10. Zadavatel není oprávněn vkládat duplicitní příspěvky. Duplicitním příspěvkem se rozumí karavanové stání, resp. tip na výlet shodný s již publikovaným příspěvkem.
 11. Zadavatel je oprávněn zveřejňovat pouze takové fotografie, které souvisejí s konkrétním místem.
 12. V příspěvcích nelze uvádět odkazy na další internetové stránky s výjimkou odkazu (URL) na oficiální webové stránky karavanového stání, resp. tipu na výlet. Odkazy na videa je možné směřovat pouze na server pro sdílení videosouborů (např. YouTube) a to pouze na místě k tomu určenému při zadávání, resp. editaci místa zájmu.
 13. Příspěvek musí být zařazen v odpovídající kategorii podle povahy a/nebo druhu. Služby jsou tematicky vedeny a odpovídají směřování činnosti provozovatele, proto je možné zadávat příspěvky pouze do kategorií, které stanoví provozovatel. Pokud nabídku nelze zařadit do žádné z kategorií, v takovém případě příspěvek nelze zveřejnit.
 14. Zadavatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo s dobrými mravy. Zadavatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nebo finanční nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění příspěvku.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu příspěvku. V příspěvku je vyloučeno:
  • zadávat v názvu a jeho popisu klíčová slova použitá za účelem manipulace pořadí výsledků ve vyhledávání.
  • psaní celých slov velkými písmeny (pokud se nejedná o oficiální zkratky či názvy)
  • uveřejnění více než jednoho vykřičníku, hvězdiček a podobných znaků (a to jak v textu detailu, tak místo obrázku nebo přes obrázek)
  • psaní tázacích, zvolacích či rozkazovacích vět
  • nadměrná interpunkce, smajlíky, HTML značky
  • uvádění nic neříkající superlativ v názvu příspěvku (například „Top stav“)
  • vkládání loga Objednatele na místě pro fotografii produktu a orámování obrázků.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat příspěvky obsahující nepravdivé informace, nebo odporující těmto smluvním podmínkám užívání, a to bez náhrady. Pokud bude Zadavatel uvádět nepravdivé údaje opakovaně, je Provozovatel oprávněn smazat veškerý obsah Zadavatele.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo nabádají k jeho porušování, dále údaje naznačující nekalou soutěž, nebo v rozporu s dobrými mravy, vulgární, případně pokud jinak ohrožují veřejný pořádek. Provozovatel může odmítnout zveřejnění těchto údajů také, pokud svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele, jsou v rozporu s těmito Podmínkami.
 18. Veškerá data zadává Zadavatel do databáze Služby Provozovatele vlastními silami a na vlastní náklady.
 19. Pro vkládání příspěvku slouží určený webový formulář Služby. Zadavatel je oprávněn vložit ke každému místu maximálně 15 fotografií, které souvisí s konkrétním místem. Fotografie je možné přidat jako soubor ve formátu .jpg nebo .png o velikosti do 1MB. Doporučené rozměry jsou 1024×768 pixelů a větší.
 20.  Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga serveru do fotografií připojených Zadavatelem k příspěvku a zobrazovaných na internetových stránkách.
 21. Kontrolu správnosti zveřejněných údajů provádí Zadavatel. V případě zjištění nedostatků se Zadavatel zavazuje bezodkladně informovat Provozovatele. Provozovatel se v takovém případě zavazuje v nejbližším možném termínu zjištěné nedostatky odstranit.
 22. Jednotlivé příspěvky jsou za účelem zobrazování na serveru zařazovány do různých kategorií dle určení Provozovatele. Provozovatel je v této souvislosti oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování příspěvků, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
 23. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby umísťovat reklamu třetích stran, stejně tak jako jakoukoliv další propagaci, včetně reklamy na vlastní produkty Provozovatele. Tato reklama bude vhodným způsobem oddělena od textu příspěvku.
 24. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení a oddělení od textu textu detailu místa určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Zadavatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služby mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení. Reklama představuje obsah a sdělení třetích osob a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za její obsah. Pro vyloučení pochybností Zadavatel výslovně prohlašuje, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mu vznikla v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Zadavatele se zadavatelem reklamy.
 25. Zadavatel může byt kontaktován jiným uživatelem prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu místa. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Zadavatele, uvedenou Zadavatelem. Po odeslání kontaktního formuláře probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Zadavatelem a uživatelem. Jiný uživatel má možnost Zadavatele kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Zadavatelem, pokud umožnil zobrazení svého telefonního čísla při vkládání příspěvku.
 26. Zadavatel je oprávněn jím vložený příspěvek kdykoli odstranit.
 27. Zadavatel může kdykoliv svoji registraci ve Službě zrušit. Může tak učinit v prostředí administrace, prostřednictvím webového formuláře, nebo písemně na e-mailovou adresu zveřejněnou na internetových stránkách Služby.

IV. ZVÝHODNĚNÉ PŘÍSPĚVKY – TOPOVANÍ

 1. Zvýhodněné příspěvky (Top pozice) jsou zpoplatněny a jsou součástí doplňkových balíčků.
 2. Zvýhodněné příspěvky jsou zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Zvýhodněnou pozicí je první pozice ve výpise příspěvků.
 3. Doba platnosti zvýhodnění je 10 dnů. Po uplynutí této doby se příspěvky zobrazuje jako normální příspěvek.
 4. Zvýhodněný příspěvek zůstává ve výpisu ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného příspěvku jiným Zadavatelem. V okamžiku zvýhodnění jiného příspěvku jiným Zadavatelem se dříve zvýhodněný příspěvek posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.

IV.    CENA ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY

 1. Veškeré Služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří  doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality Služby.
 2. V případě zakoupení některého z doplňkových balíčků je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli odměnu bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Provozovatele nebo online platbou přes platební bránu dle instrukcí Provozovatele zveřejněných na internetových stránkách Služby.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny za služby v souvislosti s případným rozšířením funkcionality Služby a úpravu nebo změnu placených služeb.

V.   REKLAMACE OBJEDNANÝCH SLUŽEB

 1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel oprávněn vyvolat reklamační řízení a dožadovat se přiměřené slevy z ceny Služby.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení.
 3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost Služby, která se týká potvrzené objednávky Zadavatele, po dobu delší než 6 hodin za den. Zadavatel bere na vědomí, že Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému Služby a za tím účelem je oprávněn na nezbytnou dobu omezit svůj provoz, případně provést krátkodobou výluku Služby.
 4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Služby.
 5. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Zadavateli, je Zadavatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele do 7 dnů po doručení faktury.

VI.    OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Ochrana autorského práva na Internetových stránkách se řídí dokumentem „Všeobecné podmínky pro užívání služeb na internetových stránkách společnosti Akromobil s.r.o.“.
 2. V případě, že Zadavatel připojí k příspěvku fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení příspěvku na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění příspěvku a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito podmínkami.
 3. Zadavatel nesmí k příspěvku připojovat fotografie originálně pořízených z příspěvků jiných zadavatelů.

VII.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PODMÍNKY

 1. Pro užívání některých Služeb poskytovaných Provozovatelem, popřípadě pro získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele. Provozovatel bude následně takové osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zejména pro účely poskytování služeb prostřednictvím Internetových stránek, plnění svých právních povinností a pro účely svých oprávněných zájmů. Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci vztahu s Uživatelem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).
 2. Pro účely užívání Služby, zejména vkládání příspěvků a zprostředkování kontaktu mezi Zadavatelem a jiným uživatelem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
 3. Ochrana osobních údajů se řídi dokumentem „Všeobecné podmínky pro užívání služeb na internetových stránkách společnosti Akromobil s.r.o.“ Způsob, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů jsou podrobněji uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

VIII.   SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 1. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami. Užíváním Internetových stránek Uživatel s těmito Podmínkami souhlasí v rozsahu, v jakém se netýkají Registrovaného uživatele. Podmínkou registrace je aktivní vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

IX.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Věci neupravené těmito Podmínkami se řídí „Všeobecnými podmínkami pro užívání služeb na internetových stránkách společnosti Akromobil s.r.o.“ a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to vždy po předchozím upozornění Registrovaných uživatelů, zejména e-mailovou zprávou a dále informací uvedenou na viditelném místě na Internetových stránkách
 3. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem a oznámením Registrovanému uživateli jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je oprávněn kdykoli svoji registraci zrušit ve smyslu odst.7. Podmínek registrace. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
 4. V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke společnosti Akromobil s.r.o., IČO: 04140168, se sídlem Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6, spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné počínaje dnem 1. 4. 2020. Tyto podmínky jsou Uživatelům kdykoli k dispozici v českém jazyce na https://akromobil.cz/kemping/podminky-uzivani/
Nahoře