Ochrana osobních údajů

Zásady nakládaní s osobními údaji uživatelů webových služeb

Při zpracování osobních údajů společnost Akromobil s.r.o. postupuje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Akromobil s.r.o. nezpracovává osobní údaje uživatelů webových služeb společnosti (akromobil.cz) jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Proto by si uživatel měl vždy dobře prostudovat příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Pokud budeme od uživatelů potřebovat údaje, které budou tohoto uživatele identifikovat (jeho osobní údaje) nebo které společnosti umožní ho kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež si uživatel vyžádal, výslovně o ně uživatele požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli jejích služeb, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení, email a přezdívku.
Zpřístupnění osobních údajů můžeme poskytnout třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon a nebo se souhlasem uživatele.

Osobní údaje poskytuje uživatel dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro uživatele v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, bude o této skutečnosti zvlášť informován.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb, kteří poskytnou své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

  • Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
  • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
    – požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
    – požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.