Pravidla blogů na Akromobil.cz

Blogy na doméně Akromobil.cz je služba, kterou může využívat každý registrovaný čtenář webu Akromobil.cz (dále jen bloger). Bloger může publikovat na svém blogu vlastní články s osobními názory a zavazuje se dodržovat tato pravidla. Pravidla upravují vztahy provozovatele systému a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení pravidel.

Definice pojmů

Blog – soubor textů jednoho autora zveřejněných pod společnou doménou Akromobil.cz/club

Provozovatel – Akromobil s.r.o.

Bloger – autor textů zaregistrovaný v systému Akromobil.cz

 1. Celý textový, obrazový a / nebo multimediální obsah publikovaný na doméně Akromobil.cz, pokud představuje jedinečný výsledek vlastní tvůrčí duševní činnosti autora, je chráněn autorskými právy provozovatele, autorů původních materiálů a třetích stran na základě jejich smluvních vztahů s blogery nebo s provozovatelem.
 2. Souhlas s těmito podmínkami používání domény Akromobil.cz je nezbytným předpokladem registrace, založení osobního blogu a následného aktivního využívání služeb Akromobil.cz.
 3. Za obsah blogu nese bloger plnou odpovědnost

 

I.  Nezávislost blogera a obsah blogů

 

 1. Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat občanská práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno anebo zasahovat do jejich soukromí s výjimkou případů, kdy tyto osoby nebo organizace sami konají v rozporu se zákonem či dobrými mravy a zveřejnění je ve veřejném zájmu.
 2. Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby anebo skupiny osob.
 3. Pokud bloger uveřejní chybnou anebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového s odkazem na ten chybný.
 4. Bloger nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl v rozporu se zákony České republiky.
 5. Bloger nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou nesnášenlivost.
 6. Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí k textu připsat poznámku o opravě. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb).
 7. Bloger nesmí manipulovat s datem a časem uveřejnění příspěvku s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jejich zveřejnění.
 8. Bloger nesmí bez dohody s portálem využít svůj blog pro vyhlášení sbírky či pro žádost čtenářské veřejnosti o materiální podporu, a to žádným způsobem a pro žádný účel.
 9. Bloger se zavazuje k etickému a slušnému chování.

 

II.  Autorská práva

 

 1. Publikováním textů ve svém blogu dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce Akromobil.cz.
 2. Za zveřejnění textů z blogu na stránkách Akromobil.cz blogerovi nepřísluší honorář.
 3. Autorská práva k textům náleží blogerovi. Pokud jeho texty publikované na blogu Akromobil.cz převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vstoupit bloger, nikoli Akromobil.cz.
 4. Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází.
 5. Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám, například ty, které dostal e-mailem.
 6. Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany, apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 7. Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 8. Bloger může pro svoje blogy publikované na Akromobil.cz používat fotografie Akromobil.cz. Vždy je povinen uvést zdroj (foto: Akromobil.cz).

 

III.  Soukromé blogy a titulní stránka Akromobil.cz/club

 

 1. Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním soukromém blogu (Akromobil.cz/club/members/příjmení) a technickou podporu.
 2. Bloger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky Akromobil.cz/club. Provozovatel může rozhodnout o tom, že text blogera se na titulní stránce nebude zobrazovat.
 3. Texty, jejichž zařazení na titulní stranu blogu Akromobil.cz je zakázané, jsou především:
 • texty obsahující vulgarismy, pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 • velmi krátké texty s malou informační hodnotou
 • lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky, apod.)
 • texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí
 • texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob
 • texty nebo obrázky, které propagují užívání drog
 • texty nebo obrázky, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic – vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí)
 • texty, které mají v titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou, atd.)
 • propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců, včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu
 • texty propagující finanční sbírku
 • texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 1. Texty, které je nevhodné zařazovat na Akromobil.cz, jsou především:
 • články, kterých hlavním tématem je blog či diskuse k němu
 • úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že bloger končí s psaním, interní debata týkající se výhradně blogu Akromobil.cz, apod.
 • velmi osobně laděné články
 • články, jejichž hlavním cílem je stalking – systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů
 • vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným blogerům nebo administrátorům
 • opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 • „experimenty“, „žerty“ a „průzkumy“ typu „chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek“ nebo „chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří…“, apod.

 

IV.  Stahování článků

 

 1. Článek, který porušuje pravidla administrátoři bez upozornění stáhnou z blogu, v odůvodněných případech ho mohou znepřístupnit docela. V systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný čtenářské veřejnosti.
 2. V případě, že administrátoři blogu stáhnou článek na osobní blog autora či ho zcela stáhnou z blogu Akromobil.cz, bloger tuto skutečnost musí respektovat a nesmí článek zařadit (například jako nový článek) zpět na původní místo bez dohody s redakcí. V případě opakovaného pokusu blogera o zařazení staženého textu na titulní stranu mohou administrátoři zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů.
 3. V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě konkrétních částí, které jsou v rozporu s pravidly, může si bloger článek po opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas publikování. Proto je dobré si kodex čas od času přečíst znovu, potažmo při pochybnostech učinit před zveřejněním článku dotaz na administrátory blogu. Zejména u začínajících autorů však lze po dohodě s redakcí učinit výjimku.

 

V.  Reklama na blogu

 

 1. Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 2. Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních blogů, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.
 3. Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. Za skrytou reklamu se všeobecně nepovažuje zmínka o vlastních aktivitách či aktivitách vlastní či cizí firmy v článku, pokud je relevantní k tématu článku. V případě, že bloger informuje o aktivitách společnosti, v jejíž činnosti je přímo nebo nepřímo zainteresován, musí však na to výslovně upozornit v každém takovém příspěvku.
 4. Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.
 5. Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.

 

VI.  Vztah blogera a provozovatele blogů

 

 1. Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svou vlastní fotografii (musí na ní být jasně rozpoznatelná jeho tvář) a aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě (položka „O autorovi“), pokud mu provozovatel výslovně nepovolí výjimku z tohoto pravidla před vznikem blogu.
 2. Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce Akromobil.cz a není možno je považovat za názory provozovatele.
 3. Bloger nemá právo vydávat se za redaktora magazínu Akromobil.cz nebo za zaměstnance společnosti Akromobil s.r.o., pokud mu toto právo výslovně neudělí provozovatel.
 4. V případě, že by byly aktivity blogera dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele, má provozovatel právo jeho příspěvky smazat, případně mu zakázat další publikování na serveru Akromobil.cz. Tímto není dotčeno právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Za konflikt se zájmem provozovatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících provozovateli, pokud tato kritika nebude porušovat jiné body pravidel.
 5. Pokud chce bloger svůj blog zrušit, požádá o to provozovatele e-mailem.

 

VII.  Sankce za porušení pravidel

 
V případě porušení pravidel má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti přečinu právo:

 • Upozornit blogera na to, že porušil Pravidla, a vyzvat ho k nápravě a neopakování prohřešku.
 • Stáhnout text, kterým blogger porušil pravidla, ze titulní stránky Akromobil.cz/club.
 • Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým hrubě porušil pravidla.
 • Zablokovat konto blogera v systému Akromobil.cz a znepřístupnit jeho texty čtenářům.

 

VIII.  Práva provozovatele

 

 1. Tato pravidla jsou závazná pro každého, kdo tyto služby Akromobil.cz využívá.
 2. Služba pro blogery na doméně Akromobil.cz je bezplatná a stále se vyvíjí. Nezaručujeme proto vždy stoprocentní funkčnost a zajištění dat.
 3. Pravidla jsou ve vývoji, stejně jako celá služba, proto může dojít k jejich změně.
 4. Bloger založením účtu souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním této služby.
 5. Akromobil.cz si vyhrazuje právo měnit funkce nebo vzhled služby bez předchozího upozornění.
 6. O změnách, které se nebudou vztahovat ke stávajícímu obsahu blogů, nebudeme blogery informovat předem.