Podmínky používání

Všeobecné podmínky pro užívání služeb na internetových stránkách společnosti Akromobil s.r.o.

 I. Všeobecní ustanoveni

 1. Společnost Akromobil s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 242905, IČ 04140168, adresa sídla K Beranovu 1181/9, 184 00 Praha 8 (dále jen „Provozovatel“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na internetových adresách (URL) https://akromobil.cz a veškerých internetových stránkách na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou druhého řádu akromobil.cz (např. https://akromobil.cz/inzerce) (všechny internetové stránky uvedené v tomto článku dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky“).
 2. Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb na internetových stránkách společnosti Akromobil s.r.o. (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti uživatelů a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním Internetových stránek.
 3. Provozovatel poskytuje na Internetových stránkách zejména následující služby (dále jen „Služby“): – zpřístupnění obsahu příspěvků na stránce https://akromobil.cz – provozování portálů pro vkládání příspěvků uživatelů, např. blogů a galerii.
 4. Osoby užívající Internetové stránky a Služby (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) jsou povinny dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz Uživatel potvrzuje, že s těmito Podmínkami souhlasí. V případě, že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a Služby užívat.
 5. Některé Služby jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Provozovatele prostřednictvím registrace na Internetových stránkách (dále jen „Registrovaný uživatel“ nebo „Registrovaní uživatelé“). Registraci upravují Podmínky registrace uživatelů internetových stránek společnosti Akromobil s.r.o. (dále jen „Podmínky registrace“).

II. Příspěvky

 1. Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, fotografie, videa, charakteristiky, jména, recepty, uživatelská jména, profily, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou Uživateli šířeny prostřednictvím Internetových stránek, včetně případného úložiště obsahu či jiných služeb poskytovaných na Internetových stránkách (dále jen „Příspěvek“).
 2. Provozovatel tím, že umožní Uživateli uložení, zpracování a provozování Příspěvku, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti, na které se vztahuje § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o některých službách informační společnosti“). Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědný za činnost Uživatelů. Uživatel je oprávněn umístit na Internetové stránky pouze Příspěvky, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a neporušují práva jiných osob.
 3. Na Internetových stránkách je zakázáno zejména umisťovat Příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.
 4. Na Internetových stránkách je zakázáno umisťovat Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům, či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Internetové stránky.
 5. Uživatel odpovídá jak za Příspěvek, tak za to, že umístění takového Příspěvku na Internetových stránkách je v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za jakékoli porušení jakýchkoli práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) umístěním Příspěvku na Internetových stránkách. Uživatel tak zejména odpovídá za to, že, jsou-li součástí Příspěvku jakékoli osobní údaje, je oprávněn tímto způsobem dané osobní údaje použít a zveřejnit.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového Příspěvku na Internetových stránkách dochází dle názoru Provozovatele k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový Příspěvek dle názoru Provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
 7. Provozovatel je oprávněn identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
 8. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů.
 9. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.
 10. Provozovatel může nabízet Registrovaným uživatelům možnost umístit Příspěvky na Internetových stránkách v příslušné sekci, a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného Provozovatelem. Příspěvek umístěný v sekci bude pak přístupný Uživatelům k dalšímu editování, a to buď volně, nebo v rozsahu dovoleném Provozovatelem, popř. samotným Uživatelem, je-li taková funkce zpřístupněna.
 11. Uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude žádnou Internetovou stránku využívat pro svoji podnikatelskou činnost ani jiné komerční účely.

III. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 2. Všechny informace, materiály, funkce a další obsah (zejména Tituly a Příspěvky) Internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele nebo Uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.
 3. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Kopírování, zveřejňování, rozšiřování obsahu Internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem, nebo softwarovou ochranou.
 4. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 5. Uživatel vložením Příspěvku na Internetové stránky poskytuje Provozovateli či osobám pověřeným Provozovatelem (zejména případným servisním organizacím) nevýhradní, časově ani místně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít Příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do audiovizuálního díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele, a to i v hmotné podobě, práva k jeho libovolnému zpracování, včetně práva odstranit hudební složku příspěvku, včetně textu jinou hudební složkou s textem dle volby Provozovatele, včetně práva podlicence.
 6. Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání v případech jednotlivých způsobů užití. Provozovatel ani jiné osoby pověřené Provozovatelem nejsou povinni licenci využít. Poskytnutím příspěvku Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel získal veškerá potřebná práva (souhlasy, licenci či jiná práva) třetích osob zúčastněných na tvorbě Příspěvku nejméně v rozsahu dle předchozího odstavce tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči Provozovateli žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, Uživatel se zavazuje je vypořádat a nahradit Provozovateli veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.
 7. Pro případy, že Provozovatel prostřednictvím Internetových stránek nebo jiným způsobem bude vyzývat k dodání Příspěvku v souvislosti se Službami nebo jinými službami Provozovatele, včetně her, sázek, soutěží apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, poskytuje Provozovatel Uživateli nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření Příspěvku pro takové účely, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému Příspěvku, poskytne Uživatel v souladu s předchozími ustanoveními článku 2. těchto Podmínek bez dalšího výlučně Provozovateli. V případě, že práva k takovému příspěvku Uživatel neposkytne, licence k užití díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, zaniká.

IV. Osobní údaje a další podmínky

 1. Pro užívání některých Služeb poskytovaných Provozovatelem, popřípadě pro získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele. Provozovatel bude následně takové osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zejména pro účely poskytování služeb prostřednictvím Internetových stránek, plnění svých právních povinností a pro účely svých oprávněných zájmů.
 2. Poskytnutí osobních údajů, které jsou v rámci registrace uživatele označené jako povinné, je smluvním požadavkem. Osobní údaje tedy nemá Uživatel povinnost poskytnout, avšak v případě jejich neposkytnutí nemůže Provozovatel poskytovat uživateli své služby prostřednictvím Internetových stránek nebo vedlejší výhody, v jejichž rámci je třeba zpracovávat osobní údaje. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí není podmínkou registrace. Více informací lze nalézt v dokumentu „Podmínky registrace uživatelů internetových stránek společnosti Akromobil s.r.o.“.
 3. Provozovatel provedl vhodná technická, personální a organizační opatření, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu, zpracování, jakož i jejich jinému zneužití
 4. Způsob, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů jsou podrobněji uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.
 5. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že poskytne Provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že neposkytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení. Uživatel se rovněž  v případě, kdy zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto Uživatele, včetně uživatelského jména a hesla, zavazuje o takové skutečnosti Provozovatele neprodleně uvědomit na emailové adrese info@akromobil.cz. Uživatel je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o jakýchkoliv změnách v jeho osobních údajích.
 6. Uživatel bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu. Další informace o těchto právech jsou rovněž uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.
 7. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých Služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové Služby. Uživatel se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.

V. Souteže

 1. V případě, že Provozovatel zorganizuje soutěž či jinou obdobnou výherní akci (dále jen „Soutěž“) na Internetových stránkách, bere Uživatel na vědomí, že za podmínek stanovených Provozovatelem se může předem určeným způsobem (např. vyplněním a odesláním formuláře k účasti na Soutěži) takové Soutěže zúčastnit.
 2. Účastí v Soutěži se stává Uživatel zároveň Registrovaným uživatelem ve smyslu Podmínek registrace a zavazuje se dodržovat smluvní ujednání v nich uvedená.
 3. Provozovatel nezaručuje, že by Uživatel měl svojí účastí v Soutěži nárok na výhru. Uživatel zároveň bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže, a to i v průběhu jejího trvání, nebo Soutěž bez náhrady zrušit. Uživatel není oprávněn požadovat výměnu věcných cen za peněžitou kompenzaci, přičemž každou cenu je oprávněn Uživatel využít, resp. vyzvednout si pouze za podmínek v termínu uvedeném u příslušné ceny. Uživatel může být v případě podezření z nepoctivého jednání při účasti na Soutěži ze soutěže bez dalšího Provozovatelem vyloučen. Provozovatel si dále vyhrazuje právo rozhodnout z důležitých důvodů o vyloučení jakéhokoli Uživatele ze Soutěže (důležitými důvody mohou zejména být podezření z nepoctivého jednání, ohrožení dobrého jména a/nebo pověsti Provozovatele, ohrožení důvěryhodnosti Soutěže apod.). Provozovatel dotčeného Uživatele o takovém rozhodnutí vhodně vyrozumí.
 4. Výherce může vyhrát nejvýše jednu výhru v každé Soutěži, není-li výslovně stanoveno jinak.
 5. Provozovatel je oprávněn podmínit účast v Soutěži či na jiné akci sdělením určitých osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí případných cen.  Tyto osobní údaje jsou zpracovávány Provozovatelem, a to vždy v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Způsob, rozsah a podmínky takového zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

VI. Obchodní sdělení a reklama

 1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „Reklama“). Tato Reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
 2. Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 3. Reklama představuje obsah třetích osob, a Provozovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah Reklamy, anebo odpovídá v minimálním rozsahu právními předpisy požadovaném v případech, kdy Provozovatel svoji odpovědnost nemůže vyloučit. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 4. Uživatel tímto  bere na vědomí, že Provozovatel je na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zasílat Uživateli na e-mailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení. Takové zasílání je vždy umožněno v jednotlivých sděleních jednoduchým způsobem odmítnout, resp. vznést námitku. Více informací lze nalézt v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.
 5. Opatření proti blokování reklamy. Provozovatel je oprávněn dostupnými technickými prostředky detekovat a blokovat používání uživatelských softwarů směřujících k blokování reklamy, příp. uživateli dočasně zamezit přístup k obsahu webové stránky, pokud Provozovatel takový software na straně Uživatele detekoval.

VII. Souhlas s podmínkami

 1. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami. Užíváním Internetových stránek Uživatel s těmito Podmínkami souhlasí v rozsahu, v jakém se netýkají Registrovaného uživatele. Podmínkou registrace je aktivní vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

VIII. Společná ustanovení

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za: – funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě; – jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo Služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá; – obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný; – to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje Uživatelům 95% dostupnost Služeb s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.
 3. Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro informativní, zpravodajské a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, (například právní či odborní), které by mohly být považovány za závazné a relevantní.
 4. Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli Služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.
 5. Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.
 6. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.
 7. Internetové stránky mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky jakékoli Internetové stránky stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.
 8. Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti Služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám či odepření poskytnutí Služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy, místně příslušné dle zapsaného sídla Provozovatele.
 2. Sdělení Provozovateli je třeba zaslat písemně na adresu Akromobil s.r.o., K Beranovu 1181/9, 184 00 Praha 8 nebo elektronicky na e-mailovou adresu akromobil@gmail.com.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to vždy po předchozím upozornění Registrovaných uživatelů, zejména e-mailovou zprávou a dále informací uvedenou na viditelném místě na Internetových stránkách.
 4. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem a oznámeném Registrovanému uživateli jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je oprávněn kdykoli svoji registraci zrušit ve smyslu bodu II. odst. 7. Podmínek registrace. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
 5. Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem 25. května 2018 a nahrazují předchozí podmínky registrace uveřejněné na Internetových stránkách Provozovatele. Tyto podmínky jsou Uživatelům kdykoli k dispozici v českém jazyce na https://akromobil.cz/podminky-pouzivani/