Pátek, 14. června, 2024

Výstražné tabule a označení přečnívajícího nákladu

Výstražná tabule - Itálie

Označení přečnívajícího nákladu mimo profil automobilu není v Evropě jednotně regulováno a pro každou zemi platí jiná pravidla. K identifikaci přečnívajících nákladů se používa výstražná tabule. V případě obytných automobilů se obvykle jedná o označení nákladu v zadní části vozidla, ať už se jedná o nosič kol, skútrů, surfů a dalších různých zavazadel. Jelikož nosič kol přesahuje celkovou délku zapsanou v technickém průkazu vozidla, může se tato povinnost vztahovat i na nosiče se zadním obrysovým a brzdovým světlem. V některých zemích, pokud náklad přesahuje vozidlo dozadu, je výstražná tabule povinná vždy, v některých pouze pokud je přesah 1 metr nebo více. Většinou se nosiče označují výstražnou tabulí o rozměrech 50 × 50 cm. Tato povinnost platí i v případě, že daná země není cíl cesty, ale slouží pouze jako tranzitní.

Povinné označení vyčnívajícího nákladu výstražnými tabulemi

  • Itálie
  • Španělsko
  • Portugalsko

V Itálii i ve Španělsku je výstražná tabule na náklad, který vyčnívá nebo přečnívá dozadu povinnou výbavou a musí být připevněna na dobře viditelném místě.

Itálie

Výstražné tabule pro zajištění a identifikaci přečnívajících nákladů na motorových vozidlech jsou v Itálii povinné!
Přečnívající náklad je povolen pouze vzadu, nesmí přesáhnout 30% délky vozidla a musí být označen reflexní výstražnou tabulí o rozměrech 50 x 50 cm s červenobílým šrafováním (5 červených pruhů a 4 bílé pruhy). Toto pravidlo platí i pro vozidla a obytné automobily, které přepravují kola vzadu.

V Itálii je výstražná tabule povinná i tehdy, když na nosiči jízdních kol není žádný náklad.

O označení části nákladu vyčnívajícího v podélném směru pojednává zákon o silničním provozu, § 164, odstavec 6:
Pokud náklad přesahuje tvar vozidla, musí být přijata všechna vhodná opatření, aby se zabránilo nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu. V každém případě musí být podélný výčnělek označen jedním nebo dvěma speciálními čtyřhrannými panely pokrytými retroreflexním materiálem, umístěnými na koncích výčnělku tak, aby byly stále kolmé na osu vozidla.

Výstražná tabule musí být typově odzkoušena a označena:

MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI
OMOLOGAZIONE BICMA
NR° 2606 DEL 13/05/13

Taková výstražná tabule z fóliovaného hliníku je specifická pouze pro Itálii. Značky vyrobené z plastu nejsou povoleny, stejně jako výstražné tabule uznané v ostatních zemích EU.

Španělsko

Výstražné tabule jsou ve Španělsku povinné!
Náklad vyčnívající dozadu musí být označen reflexní výstražnou tabulí o rozměrech 50 x 50 cm a červeno-bílým šrafováním (3 červené a 3 bílé pruhy).

Výstražná tabule - Španělsko

Toto varovné znamení je specifické pouze pro Španělsko. Výstražné tabule uznávané v ostatních zemích EU nejsou platné. Neplatné jsou také plastové panely. Tato pravidla platí i pro osobní a obytné automobily, které přepravují kola v zadní části. Přečnívající náklad je povoleno pouze vzadu a nesmí přesáhnout 10% délky vozidla.

Výstražná tabule - Španělsko

Když náklad dosáhne celé šířky vozidla, musí být zrcadlově připevněny dvě tabule tak, aby pásy vytvořily „stan“.

Označení tandemu s karavanem nad 12 m délky
Ve Španělsku je povinné připevnit na zadní část karavanu nad 12 m reflexní označení ECE 70.01. Toto zadní označení vyžaduje buď velkou tabuli (minimálně ECE 70.01 RF Standard o velikosti 196 x 1130 mm) nebo dvě malé tabule (ECE 70.01RF Standard o velikosti 196 x 565 mm), každou ve žluté barvě s červeným okrajem. Označení musí být připevněno symetricky k ose vozidla. Mohou se použít také samolepící fólie nebo výstražné štítky.

Portugalsko

Výstražná tabule na nosiči kol v Portugalsku je povinná.
Výstražné značky musí být také použity v Portugalsku, pokud náklad vyčnívá dozadu za rozměry vozidla uvedené v dokladech. Z hlediska tvaru a designu není potřebná nařízená speciální tabule, takže je možné použít stejný model jako ve Španělsku. Porušení má za následek pokutu nejméně 120 eur.

Označení vyčnívajícího nákladu

Česko ( > 1m )

O označení nákladu pojednává Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb., § 52 Přeprava nákladu

(1) Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak, aby neomezovaly a neohrožovaly řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče.
(2) Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikaci, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku, rozpoznávací značku státu a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu, jako jsou například plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat.
(3) Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm a u nemotorového vozidla jeho okraj více než o 400 mm, musí být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nejvýše 1,5 m nad rovinou vozovky.

Slovensko ( > 1m )

V případě automobilu je povoleno vyčnívání nákladu maximálně 1 m dopředu a 1,5 m dozadu. Náklad, který v případě osobních aut a lehkých přívěsů přečnívá o více než 1 m, musí být označen červeno-bílou šrafovanou tabulkou 25×25 cm. Alternativně lze během dne a při dobré viditelnosti použít červenou látku (40×40 cm). Ostatní vozidla musí používat výstražnou tabuli 40×40 cm a při špatné viditelnosti doplňkové červené výstražné světlo.

Rakousko ( > 1m )

Výstražné označení tabulí není povinné, pokud náklad přečnívá do jednoho metru. V takovém případě postačuje označení nákladu červenou látkou.
Pokud náklad přečnívá o více než 1 m vpředu vozidla nebo vzadu vozidla, resp. přívěsu, musí být označen bílou tabulí (25 cm x 40 cm) s červeným reflexním okrajem o šířce 5 cm. Tabule musí být k zadní části nákladu připevněna kolmo k podélné ose vozidla a ne více než 90 cm nad povrchem vozovky. Takové označení není třeba připevňovat tam, kde jsou umístěny reflexní výstražné značky.
Za šera, tmy, mlhy nebo špatných povětrnostních podmínek musí být na krajní body nákladu připevněno osvětlení, bílé vpředu a červené vzadu.

Německo ( > 1m )

Označení je v Německu povinné, pokud náklad přečnívá o více než 1m. Pokud nejvzdálenější konec nákladu vyčnívá více než 1 m až do maximální výšky 1,50 m za zadní odrazky vozidla, musí být označen buď jasnou červenou vlajkou o rozměrech nejméně 30 x 30 cm, jasně červeným označením stejné velikosti, zavěšeným příčně na směr jízdy, nebo svisle připevněným válcovým tělesem stejné barvy a výšky o průměru nejméně 35 cm.
Tato bezpečnostní označení nesmí být instalována výše než 1,50 m nad vozovkou. Náklad nesmí přečnívat přes přední část vozidla.

Polsko ( > 0,5m )

Náklad přečnívající za přední nebo boční rovinu obrysu vozidla by měl být označen. To platí i pro náklad přečnívající za zadní rovinu obrysu vozidla do vzdálenosti více než 0,5m.
Náklad přečnívající za přední obrys vozidla by měl být označen vlajkou o rozměrech 50 x 50 cm v oranžové barvě. Povoleno je také střídání dvou bílých a dvou červených pruhů. Náklad vyčnívající ze zadní části osobního automobilu nebo přívěsu taženého osobním automobilem může být označen červenou vlajkou o rozměrech nejméně 50 x 50 cm, umístěnou na nejvíce vyčnívajícím okraji nákladu.

Chorvatsko ( > 1m )

V Chorvatsku je označování pro vyčnívající náklad povinné, přesahuje-li profil vozidla vzadu více než 1 metr. Vyčnívající konec nákladu musí být označen červenou látkou, v případě přívěsu čtvercovou tabulí 50 x 50 cm s fluorescenční, oranžovou a bílou úhlopříčkou. Při špatné viditelnosti ve dne, v noci musí být vyčnívající konec nákladu označen osvětlením a červenou fluorescenční látkou.

Maďarsko ( )

Náklad připevněný k zadní části vozidla musí být umístěn tak, aby zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěná v zadní části vozidla a SPZ zůstala jasně viditelná. Takový náklad musí být označen a nesmí přesahovat dozadu nejvýše 1 m ve směru podélné osy vozidla a 0,4 m v bočním směru (šířka nákladu by neměla přesáhnout 2,5 m).
Náklad přesahující vozidlo, i na stojícím vozidle, musí být označen červenou nebo červeno-bílou pruhovanou vlajkou nebo výstražnou tabulí o rozměrech nejméně 40 x 40 cm. Výstražné tabule o rozměrech 50×50 cm, které jsou povinné v jiných zemích EU, je tedy možné použít i v Maďarsku. V noci a za snížené viditelnosti, náklad dosahující dozadu musí být označen červeným světlem s červenou odrazkou, náklad vyčnívající do strany musí být označen vpředu bílým světlem s bílou odrazkou a vzadu červeným světlem s červenou odrazkou. Označení nákladu přesahujícího do strany světlem a odrazkou lze vynechat, pokud nejvzdálenější bod nákladu není v horizontálním směru vzdálen více než 40 cm od obrysového světla na téže straně vozidla.

Francie ( > 1m )

Ve Francii platí povinnost označit reflexní výstražnou tabulí náklad, který vyčnívá dozadu více než 1 metr (max. povoleno: 3 m). V noci musí být náklad vyčnívající vzadu označen alespoň jedním červeným světlem, které je viditelné ze vzdálenosti 150 metrů.

Slovinsko ( > 1m )

V případě automobilu může náklad vyčnívat maximálně 1 m dopředu a maximálně 1,5 m dozadu.
Náklad, který přečnívá u osobních vozidel a lehkých přívěsů o více než 1 m, musí být označen červenobílým šrafovaným označením 25×25 cm. Alternativně lze během dne a při dobré viditelnosti použít červený hadr (40×40 cm). Ostatní vozidla musí používat výstražnou tabuli 40×40 cm, v případě špatné viditelnosti doplňkové červené výstražné světlo.

Švýcarsko ( > 1m )

Ve Švýcarsku není nutná žádná výstražná značka pro nosiče kol nebo pro zadní převis menší než 1m. Náklad obytných automobilů a karavanů v zásadě nesmí bočně přečnívat (toleruje se, pokud kola připevněná k zadní části motorového vozidla vyčnívají na každou stranu 20 cm, maximálně však do šířky 2 m). Pokud jsou kola přepravována na zadním nosiči jízdních kol, jejich přesah dozadu nesmí být větší než 20 cm, zadní světla a SPZ musí zůstat viditelné a nesmí být narušen výhled řidiče.
Pokud náklad přečnívá do zadní části vozidla více než 1 m, musí být zřetelně označen.

Souvisejíci články

Outdoorové aktivity s Winnebago

Podle Winnebago Industries stále více lidí vyhledává outdoorové aktivity

Podle nedávného průzkumu společnosti Winnebago Industries, předního výrobce produktů pro rekreaci, stále více lidí hledá v přírodě outdoorové aktivity a místo, kde najdou zdraví a štěstí, než kdykoli předtím.
Knaus Tabbert - Rent and Travel

Digitální platforma Rent And Travel očekává silnou letní sezónu 2024 a expanduje do Itálie

Rent And Travel je jeden z nejlepších portálů k pronájmu obytných vozidel v Německu s cílem přilákat ke značkám skupiny Knaus Tabbert nové zákazníky a dlouhodobě je nadchnout pro karavaning.
Stellplatz LMC v Sassenbergu

LMC vytváří stellplatz pro obytné automobily ve vlastním výrobním areálu v Sassenbergu

Výrobce vozidel pro volný čas LMC rozšiřuje nabídku služeb a bude poskytovat parkovací místa k přenocování pro obytná vozidla a karavany na továrním stellplatzu v Sassenbergu.
Bimobil EX 412 Iveco Daily 4x4

V Německu jsou obytné auta od mýta pro vozidla nad 3,5t osvobozeny, neplatí to však pro všechny

V Německu byla přijata novela zákona, kterou se bude od prosince spojovat mýtné pro těžká nákladní vozidla s emisemi CO₂. Od 1. července 2024 se následně mýtné rozšíří i na vozidla nad 3,5 tuny. Přestože obytná vozidla v této váhové kategorii jsou od mýta osvobozena, malá část z nich však placení mytného neunikne.
Rakousko, dálnice E45

Rakousko zavádí nové denní dálniční známky a upravuje ceník poplatků pro rok 2024

Rakousko zavádí novou možnost placení dálničních poplatků, která se na první pohled nemusí zdát velmi atraktivní. Rakouská vláda rozhodla o zavedení jednodenní dálniční známky, která vstoupí v platnost od příštího roku za cenu 8,60 eura. Zároveň se výrazně zdražuje desetidenní dálniční známka.

Inzerce

Možnost publikovat zdarma inzeráty tykající se karavaningu a kempingu. Profesionální prodejci se mohou pochlubit svou nabídkou a oslovit tak množství čtenářů.

Magazín

Akromobil.cz se představuje jako mediální platforma za účelem přinášení nejnovějších a nejdůležitějších zpráv ze světa obytných automobilů, karavanů a cestování.

Kemping

Stellplatz, karavanové stání a parkování, kempování. Místa s podrobným popisem s možností vyhledávání a filtrace. Ověřené tipy na výlety od čtenářů.