Podmínky registrace

Podmínky registrace uživatelů internetových stránek společnosti Akromobil s.r.o.

I. Všeobecní ustanoveni

 1. Společnost Akromobil s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 242905, IČ 04140168, adresa sídla K Beranovu 1181/9, 184 00 Praha 8 (dále jen „Společnost“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na internetových adresách (URL) https://akromobil.cz a veškerých internetových stránkách na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou druhého řádu akromobil.cz (např. https://akromobil.cz/club) (všechny internetové stránky uvedené v tomto článku dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky“).
 2. Tyto Podmínky registrace uživatelů internetových stránek společnosti Akromobil s.r.o. (dále jen „Podmínky registrace“) upravují práva a povinnosti Registrovaných uživatelů a Společnosti vznikající v souvislosti s registrací Registrovaných uživatelů na Internetových stránkách.
 3. Všichni uživatelé Internetových stránek jsou při užívání služeb poskytovaných Společnosti na Internetových stránkách povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve Všeobecných podmínkách pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách společnosti Akromobil s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“). Některé služby poskytované na Internetových stránkách, např. Akromobil Club, možnost přispívání do diskuzí, vkládání příspěvků a blogů a správa vlastního uživatelského účtu jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří se registrovali prostřednictvím Internetových stránek (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“);

II. Podmínky registrace

 1. Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby poskytované na Internetových stránkách a určené výhradně pro Registrované uživatele, se stane takový uživatel Internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář.
 2. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný registrační formulář a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel aktivně neudělí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Společnosti.
 3. Poskytnutí osobních údajů ze strany Registrovaného uživatele, jsou-li označeny jako povinné, je podmínkou registrace. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných Společnosti nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí není podmínkou registrace. Poskytnuté osobní údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci Registrovaného uživatele v rámci služeb Společnosti nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.
 4. Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „Profil“), k němuž má přístup z Internetových stránek (po přihlášení proklikem na svůj profil umístěný v pravém horním rohu Internetových stránek nebo na jiném určeném místě). Zadáním přihlašovacího e-mailu a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit na jakékoli z Internetových stránek bez ohledu na to, z jaké Internetové stránky vstoupil do registračního formuláře při své registraci.
 5. Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa Profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele.
 6. Uživatel Internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace (popřípadě vyplněním souhlasu, jeho zaškrtnutím, jiným obdobným vyjádřením či úkonem, směřujícím k registraci) výslovně:
  – souhlasí, že se stane Registrovaným uživatelem;
  – zavazuje se, že přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a ke svým údajům bez svého souhlasu;
  – prohlašuje a zavazuje se, že poskytl a kdykoli v budoucnu poskytne vždy jen takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Společnosti, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího e-mailu, hesla či jiných informací. Za tímto účelem se uživatel zavazuje své osobní údaje udržovat aktuální, pravdivé a úplné;
  – bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje, a to vždy v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Způsob, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů Registrovaného uživatele ze strany Společnosti jsou podrobněji uvedeny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.
  – bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu;
  – bere na vědomí, že Společnost provedla vhodná technická, personální a organizační opatření, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu, zpracování, jakož i jejich jinému zneužití;
  – prohlašuje a stvrzuje, že byl před dokončením registrace seznámen s obsahem dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“;
  – prohlašuje a stvrzuje, že je obeznámen se zněním Všeobecných podmínek, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat;
  – bere na vědomí a souhlasí, že Společnost neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Internetových stránek v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.
 7. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv sám provést změnu či zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých svých údajů z databáze Registrovaných uživatelů, popř. o přístup ke svým údajům, a to přímo ve svém uživatelském účtu/Profilu na Internetových stránkách, popřípadě též prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@akromobil.cz. Poskytnuté osobní údaje může Registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat přímo ve svém uživatelském účtu/Profilu, popř. rovněž prostřednictvím této emailové adresy.

III. Ostatní ustanovení

 1. Společnost je oprávněna odstranit uživatelský účet resp. Profil Registrovaného uživatele v případě, že:
  – má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
  – Registrovaný uživatel nedovoleně užívá Internetové stránky ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) způsobit Společnosti nebo třetím osobám škodu či jinou újmu;
  – Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Internetových stránek nebo služeb poskytovaných Společnosti;
  – Registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než 3 měsíce;
  – Společnost má důvodné pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel;
  – Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená;
  – Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné služby poskytované Společnosti;
  – Společnost přestane poskytovat veškeré služby, pro které je registrace potřebná.
 2. V souvislosti s případnou budoucí změnou těchto Podmínek registrace si Společnost vyhrazuje právo vyžadovat poskytnutí i dalších osobních údajů Registrovaných uživatelů a bez jejichž sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci resp. příslušný uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup k Internetovým stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

IV. Záverečná ustanovení

 1. Společnost výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s těmito Podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat znaky trestné činnosti.
 2. Společnost dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného uživatele v souvislosti s používáním Internetových stránek, bude Společnost povinna poskytnout příslušným orgánům osobní údaje nebo informace získané o Registrovaném uživateli v souvislosti s používáním Internetových stránek nebo poskytováním služeb ze strany Společnosti.
 3. Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého přihlašovacího e-mailu, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito Podmínkami registrace, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady či jinou škodu, které případně vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek registrace.
 4. Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se Společnosti v souvislosti s registrací a užíváním služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.
 5. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek registrace a v souvislosti s užíváním Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy, místně příslušné dle zapsaného sídla Společnosti.
 6. Tyto Podmínky registrace jsou účinné počínaje dnem 25. května 201. Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek registrace, a to vždy po předchozím upozornění Registrovaných uživatelů, zejména e-mailovou zprávou a dále informací uvedenou na viditelném místě na Internetových stránkách. Pokud Registrovaný uživatel se změnou Podmínek registrace nesouhlasí, je oprávněn kdykoli svoji registraci zrušit ve smyslu bodu II. odst. 7. těchto Podmínek registrace.